วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Learn : Anatomy of a Typeface โครงสร้างตัวอักษร


Learn: Anatomy of a Typeface


เรียนรู้: โครงสร้างตัวอักษรAperture (ช่อง)

Opening at the end of an open counter.
ช่องนับจากตอนเปิดจนถึงตอนท้าย

A horizontal stroke not connected on one or both ends.
เป็นเส้นแนวนอนไม่เชื่อมต่อกับหนึ่งหรือทั้งสองปลายAn upward vertical stroke found on lowercase letters that extends above the typeface’s x-height.
เส้นแนวตั้งขึ้นที่พบในอักษรตัวพิมพ์เล็กที่ขยายข้างต้นรูปแบบอักษร x-heightBaseline(เส้นพื้นฐาน)

The invisible line where letters sit.
เป็นเส้นที่มองไม่เห็นตัวอักษรทับลงบนเส้นนี้
Bowl(ขัน)

A curved stroke that encloses a letter’s counter.
เส้นโค้งที่ยืนออกมาจากตัวอักษรCounter(ย้อนกลับ)
Fully or partially enclosed space within a letter.
เต็มหรือบางส่วนพื้นที่ปิดล้อม


A horizontal stroke.
เส้นแนวนอนที่รงกลางตัวอักษร
Descender(ลง)
A downward vertical stroke found on lowercase letters that extends below the baseline.

เส้นที่ลากลงในแนวดิ่งพบพบได้ในตัวพิมเล็กซึ่งเส้นจะลากลงมาจากเส้นพื้นฐานDiagonal Stroke(ลากเส้นแบบแนวทะแยง)An angled stroke.
แนวของมุมในการลากเส้นให้เป็นแนวทะแยงEar(หู)
A small stroke projecting from the upper right bowl of some lowercase g’s.
เป็นขีดเส้นเล็กๆที่อยู่ในรูปแนวนอนพบตรงที่ด้านขาวบนของตัว g

Finial
A tapered or curved end.
ปลายเรียวหรือโค้ง


Hairline
The thin strokes of a serif typeface.
เส้นบาง อักษรแบบ serif
Ligature(การมัด)
Two or more letters are joined together to form one glyph.
สองตัวอักษรหรือมากกว่านั้ันร่วมกันเพื่อสร้างเป็นหนึ่งสัญลักษณ์


Link(เชือม)
A stroke that connects the top and bottom bowls of lowercase double-story g’s.
เส้นที่เชื่อมต่อด้านบนและด้านล่างของตัวพิมพ์เล็กพบไดใน g
Loop(ห่วง)
The enclosed or partially enclosed counter below the baseline of a double-story g.
เส้นล้อมหรือปิดล้อมด้านล่างบางส่วนพื้นฐานของสองเรื่องกรัม

Lowercase(ตัวพิมเล็ก)
The smaller form of letters in a typeface.
Serif(เส้นขวางที่เท้าตัวอักษรโรมัน)
“Feet” or non-structural details at the ends of some strokes.
"เท้า" หรือรายละเอียดไม่ใช่โครงสร้าง


Spur(เดือย)
A small projection from a curved stroke.
มีขนาดเล็กยืนออกมาจากเส้นโค้ง

Stem(กั้น)
Primary vertical stroke.
เส้นแนวตั้งหลัก


Tail(หาง)

A descending stroke, often decorative.
เส้นในแนวตั้งและเป็นส่วนประกอบในตวอักษร

Terminal(ส่วนปลาย)
The end of a stroke that lacks a serif.
ปลายของตัวอักษรที่ขาด serif


Uppercase(ตัวพิมพ์ใหญ่)
A letter or group of letters of the size and form generally used to begin sentences and proper nouns. Also known as “capital letters”.
ตัวอักษรหรือกลุ่มของตัวอักษรขนาดและรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไปจะเริ่มต้นประโยคและคำนามที่เหมาะสม หรือที่เรียกกันว่า "ตัวอักษร"x-height(ความสูง)
The height of the main body of a lowercase letter.
ความสูงของโครงสร้างของอักษรตัวพิมพ์เล็ก
แปลโดย pantagarn tangwasintam

credit by http://typedia.com/
จากเว็บ http://typedia.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น