วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผลการเรียนที่คาดหวัง


ผลการเรียนรุ้ที่คาดหวัง วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ จบภาคเรียนที่2/2555


1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตอบ สอนในเรื่องการให้เขียนโดยที่ต้องอ้างอิงจากแหล่งที่เราหาข้อมูลและยังสอนให้รู้เรื่องการการขอบคุณแหล่งที่เราได้อ้างอิงนั้นเป็นอารสอนจริยกรรมของนักออกแบบอย่างดี
2.ด้านความรู้
ตอบ อาจารย์ประชิดได้สอนให้เรานั้นทำตัวอักษรที่เป็นของเราเองจากนั้นก็ให้เรานำผลงานตัวอักษรไปเสนอโดยการทำผลิตภัณฑ์นำไปขายในวันงาน Gift on the moon
3.ด้านปัญญา
ตอบ ในการทำงานนั้นเราต้องแก้ปัญฆาเฉพาะด้านได้ทุกเรื่องเพราะการทำงานจะต้องเจอปํญหาที่เราอาจจะไม่ได้คิด
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ตอบ ในกลุ่มตอนแรกนั้นยังทำงานกันอย่างไม่เป็นกลุ่มดีนักแต่พอได้ทำงานกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบ ในการเรียนนั้นเราได้ใชเครื่องมือคอมพิวเตอรืในการพิมเพื่อออกแบบตัวอัการเราต้องวิเคราะห์คำสั่งที่อาจารยืนั้นจะให้ทำงานแบบใด6.ด้านทักษะวิชาชีพ
ตอบ ในการเรียนเราสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้คือ การออกแบบตัวอักษรเพื่อไปใช้กับงานออกแบบของตัวเองได้
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
ตอบ
หลังฐานตัวอักษรไปทำเป็นผลิตภัณฑ์คือลิงค์
http://www.facebook.com/Giftonthemoongroup1artd2304101
หลังฐานการทำตัวอักษรไฑ์คือลิงค์
http://www.fontspace.com/crupantagarn
โดยนางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม 5411302010 กลุ่มเรียน 101
ที่อยู่เว็บ http://artd2304pantagarntangwasintam.blogspot.com/
http://issuu.com/pantagarn/docs/pantagarntangwasintam/3
ลิงค์ดาวโหลด font ลายมือ ค้นหาโดยพิมพ์ Tag : CRU,Pantagatn
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantgarn-written
http://www.fontspace.com/crupantagarn/cru-pantagarn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น