วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการทำ fonthandwritten จากโปรแกรม fontcreator

เอกสารที่แสดงถึงหลักฐานที่ทำ fonthandwritten


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฟอนต์ AAA-Watin-new เพิ่มเติม
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ฟ้อนต์ใหม่ ด้วยลายมือของตนเอง
3. เพื่อสร้างทักษะในการออกแบบและดัดแปลงฟ้อนต์ให้สวยงาม
4. นำฟ้อนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้ในการเรียงพิมพ์ตัวอักษรได้จริง
6. เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างฟ้อนต์อย่างละเอียด และสามารถทำได้จริง

กระบวนการทำงาน
Goal ( เป้าหมาย )
พัฒนาอักษรชุด AAA-Watin-new ต่อจากเดิมโดยทำให้เป็นฟอนต์ลายมือของตนเอง
Tools ( เครื่องมือหลัก )
- เทมเพลตเส้น Grid สำหรับเขียนฟอนต์ลายมือ
- ปากกาหมึกดำ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องกราดภาพ
- โปรแกรม High-Logic FontCreator
- โปรแกรม Adobe Photoshop

Do Did Done

      Do : มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง
ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ และทำด้วยโปรแกรม High-Logic FontCreator

ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ ปริ๊น และเขียนตัวอักษรลในตาราง

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3 เปิดไฟล์สแกนในโปรแกรม Photoshop เลือกเครื่องมือ Crop Tool เพื่อครอบตัดตัวอักษรที่ต้องการ ไปที่ Select > Color Range เลือกพื้นที่สีขาวกด OK แล้วกด Ctrl + Shift + I แล้วกด Ctrl + x เพื่อตัดโครงสร้างตัวอักษรออกมา

ขั้นตอนที่ 4 นำไปวางในโปรแกรม FontCreator ที่เลือกเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขไว้ซึ่งก็คือฟอนต์ AAA-Watin-new แล้วดัดแปลง ย่อ-ขยายให้ตัวอักษรได้ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำจนครบทุกตัวอักษรตามตารางรหัสรูปอักขระมาตรฐานยูนิโค้ดประจำตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษขั้น

ตอนที่ 5 เมื่อทำจนครบทุกตัวอักษรแล้ว ก็ตรวจเช็คช่องว่าง ระยะห่างของตัวอักษรโดยการกดปุ่ม F5 แล้วทดลองพิมพ์ข้อความต่างๆลงไป
ขั้นตอนที่ 6. เมื่อได้ฟอนต์ที่สวยงามแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อ และปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆโดยคงข้อมูลเดิมของผู้ถือลิขสิทธิ์ไว้ โดยไปที่ Format > Naming แล้วแก้ไขข้อมูลต่างๆโดยเพิ่มชื่อเราข้าไป ทั้งเพลตฟอร์มแบบ Windows Uincode Unicode BMP (UCS-2) และ Macintosh Roman

Did : ผลที่ได้รับ
จะได้ฟอนต์ลายมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษของเราเอง
Done : นำไปทดสอบ และใช้ประโยชน์ การนำมาติดตั้งไดรฟ์ C > WINDOWS > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น